1.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Newkidstoday en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer,waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving

Newkidstoday is opgericht door L.C.Vermeulen en gevestigd te Arnhem. Newkidstoday is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  09182192

3. Definities

a. Opdrachtnemer; Newkidstoday.

b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de client

c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. Uitvoering van de overeenkomst.

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de kindercoach. Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden.

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd.

6. Betalingsvoorwaarden.

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient bij contant of   binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt te worden.

Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 7 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

7. Verhindering deelname

Indien bij verhindering de deelname aan een coachingssessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 50 euro. Bij ziekte is overleg mogelijk.

8. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.

Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9. Aansprakelijkheid.

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.

Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.

10. Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

11. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die tijdens de coachingsessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de client kan besloten worden om derden in te lichten.

In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

12. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

E-mailen
Bellen
Map
Info